Heurekan kuulumiset

10.2.2023
Uutinen
Kaisa Torkkeli

Heurekan ja Suomen tiedekeskukset ry:n työpaketti pyrkii demokratisoimaan tiedepääomaa. Sitä tehdään mukaanottavan tiedekeskustyön ja yhteiskehittämisen keinoin.

Työpakettimme tavoite on edistää moninaisten ihmisten pääsyä tieteen äärelle tiedekeskusten kautta. Tämä edellyttää tiedekeskuksilta inklusiivisten eli mukaanottavien toimintatapojen pohtimista sekä uusia yhteiskehittämisen keinoin luotuja kokeiluja.

FINSCI-hankkeemme edistää mukaanottavaa tiedekeskustyötä muun muassa arvioimalla, miten moninaisuus ja yhdenvertaisuus ovat huomioitu tiedekeskuksissa tai, kuinka esteettömiä ja saavutettavia tiedekeskukset ylipäätään ovat moninaisille ihmisille. Kasainvälisissä tutkimuksissa on huomattu, että osa ihmisistä saattaa kokea, etteivät tiede tai tiedekeskukset ole heitä varten. Moni kielivähemmistöön lukeutuva, iäkäs, matalan koulutustason omaava tai pienituloinen ihminen saattaa jäädä tiedeviestinnän ja -kasvatuksen ulkopuolelle.

Mukaanottamisen kehä

Työpaketissamme ihmisten osallisuuden kokemusta tieteeseen pyritään edistämään yhteiskehittämisen keinoin. Tämä tarkoittaa, että tiedekeskusten toimintatapoja kehitetään yhdessä yleisöjen kanssa ja etenkin sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät yleensä käy tiedekeskuksissa tai kokevat ne itselleen vieraiksi paikoiksi. Yhdessä uusien yleisöjen kanssa kehitettyjä toimintatapoja kokeillaan eri tiedekeskuksissa ja kehitetään edelleen kokeiluista saatujen kokemusten pohjalta. Uusien tiedekeskusyleisöjen tavoittaminen ja tiedekeskusten toimintatapojen kehittäminen heidän kanssaan demokratisoi jo sellaisenaan tiedepääomaa.

Kaiken kehitystyön tueksi tarvitsemme myös tutkimustietoa siitä, millainen suhde nykyisillä ja mahdollisilla uusilla kävijöillä on tieteeseen ja tiedekeskuksiin. Tätä varten tiedekeskuksissa kerättiin loppuvuodesta 2022 vastauksia lyhyeen tiedepääomakyselyyn, joka sisälsi kahdeksan tiedeidentiteettiä ja -asennetta kartoittavaa kysymystä. Lähes 350 Heurekan, Tekniikan museon, Sodan ja rauhan keskus Muistin sekä Tietomaan kävijää vastasi kyselyyn. Heistä yli 30 halusi osallistui myös tiedepääomahaastatteluun, jossa ihmisillä oli mahdollisuus kertoa yksityiskohtaisemmin suhteestaan tieteeseen ja tiedekeskuksiin. Tutkijat Daria Pritup, Milla Karvonen, Karoliina Juntunen ja Kaisa Torkkeli toteuttivat haastattelut. Kysely- ja haastatteluaineistoja käsitellään parhaillaan.

Viime vuoden aikana uusia kokeiluja, joiden tavoitteena oli yleisöjen tiedeosallisuuden vahvistaminen, toteutettiin kahden yleisöryhmän kanssa. Keväällä 2022 toteutettiin nuorten aikuisten ja Vamos-nuortenpalvelun kanssa yhteistyössä ”Muotoillaan tiedettä yhdessä” -kokeilusarja kolmessa tiedekeskuksessa. Loppuvuodesta 2022 järjestetään yli 60-vuotiaille suunnattu tiedetapahtuma tiedekeskus Tietomaassa Oulussa yhdessä Oulun yliopiston Gero nursing centren kanssa. Tiedetanssi-tapahtumaa oli menestys, jota tullaan kehittämään ja kokeilemaan uudestaan sekä keväällä että loppuvuodesta 2023.

Oulun yliopiston Gero nursing centren kanssa järjestetty Tiedetanssit-tapahtuma oli yleisömenestys

Syksyn 2022 aikana työpaketti on rakentanut aktiivisesti yhteyksiä uusiin sidosryhmiin, joiden kautta pyritään tavoittamaan tiedekeskuksissa alipalveltuja yleisöjä. Tulevan kevään tavoitteena on tiivistää yhteistyötä ja kerätä lisää tiedepääomakysely- ja haastatteluaineistoa tällä kertaa mahdollisten uusien kävijöiden joukosta. Aineiston analyysin myötä pyritään parantamaan ymmärrystä alipalvelluista yleisöistä ja rakentamaan tämän tiedon pohjalta mukaanottavaa tiedekeskustyötä sekä lisää yhteiskehittämiseen perustuvia kokeiluja. Onnistuneita tiedeosallisuuden kokemuksia vuoteen 2023!