Tietosuojailmoitukset

Tiedepääomakyselyn tietosuojailmoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Tutkimushankkeessa Fostering Finnish Science Capital (FINSCI) selvitetään tekijöitä, jotka vaikuttavat suomalaisten tiedepääomaan. Hanketta johtaa Turun yliopisto ja hankkeen osapuolina ovat myös Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Suomen tiedekeskukset sekä Skope ry. Hankkeessa toteutetaan erilaisia tutkimuksia, joissa käsitellään henkilötietoja. Tiedepääomakyselyn (FINSCIn väestökyselyn) osalta FINSCI-hanke toimii yhteisrekisterinpitäjänä. Muiden tutkimusten osalta kukin tutkimuksesta vastuussa oleva organisaatio käsittelee henkilötietoja itsenäisenä rekisterinpitäjänä.

Henkilötietojen käsittelyperusteina ovat

  1. yleistä etua koskeva tehtävä tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1), sekä
  2. yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 9: erityiset henkilötietoryhmät).

Tiedepääomakyselyn (väestökysely) avulla selvitämme, minkälaisia tieteeseen liittyviä ajatuksia ja tuntemuksia ihmisillä on. Tätä tietoa hyödynnetään suunniteltaessa keinoja, joilla voidaan edistää tieteen ymmärrystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tästä syystä osa kysymyksistä käsittelee myös esim. kokemusta omasta elämänlaadusta tai vähemmistöön kuulumisesta.

Kuvaus henkilötiedoista ja niiden käsittelystä

Tiedepääomakyselyn rekisterinpitäjä (Turun yliopisto) vastaanottaa ja käsittelee Väestötietojärjestelmästä kyselytutkimukseen satunnaisesti valittujen tutkittavien henkilötiedot, joihin sisältyy nimi, osoitetiedot, äidinkieli, syntymävuosi ja sukupuoli. Nimi- ja osoitetietoja käytetään vain kyselyiden postittamiseen – niitä ei voida yhdistää kyselyssä kerättävään aineistoon eikä niitä jaeta muille. Näiden henkilötietojen käsittely päättyy, kun aineisto on analysoitavassa muodossa.

Tiedepääomakyselytutkimuksen aineisto sisältää seuraavia tietoja, joita voidaan pitää henkilötietoina: sukupuoli, ikä, postinumero, kotikieli, synnyinmaa, vanhempien synnyinmaa, vähemmistöstatus, koulutustaso, työmuoto, asumis- ja perhemuoto, vanhempien koulutustaso, puolison koulutustaso, tulotaso, äänestyskäyttäytyminen. Nämä tiedot saadaan vastaajalta itseltään. Tutkittavia ei voi tunnistaa yksittäisten vastausten perusteella. Mikäli vastaukset yksittäisiin kysymyksiin osoittavat vastaajan kuuluvan pieneen vähemmistöön, ne tallennetaan muodossa, josta kyseinen vähemmistöstatus ei enää ilmene (esim. kotikieleksi merkitään "muu").

Tutkimusaineistoa säilytetään salasanalla suojatulla tietokoneella sekä salasanalla suojatussa Turun yliopiston tarjoamassa pilvipalvelussa. Paperisia lomakkeita säilytetään Turun yliopistolla lukitussa työhuoneessa sijaitsevassa lukitussa kaapissa lukitussa työhuoneessa ja ne tuhotaan 12 kk aineiston julkaisun jälkeen.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tiedot ovat salassa pidettäviä, koska kerättävät tiedot sisältävät vähemmistöidentiteettiin sekä äänestyskäyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä.

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Nimi- ja osoitetiedot hävitetään, kun kyselypaperit on lähetetty. Henkilötietojen käsittely päättyy, kun aineisto on analysoitavassa muodossa.

Tutkimusrekisteri säilytetään pysyvästi ilman tunnistetietoja. Tieteellisten julkaisujen julkaisemisen yhteydessä aineisto tullaan jakamaan avoimesti IDA-tutkimustietokannassa muiden tutkijoiden käyttöön muodossa, jossa ketään tutkittavaa ei pystytä tunnistamaan.

Pääsy-, oikaisu-, poistamis-, rajoittamis- ja vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot sekä oikaista niitä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Tapauskohtaisesti harkitaan, onko rekisteröidyllä oikeutta tietojensa poistattamiseen. Aineiston julkaisemisen jälkeen tutkimusaineistosta ei voida poistaa yksittäisen tutkittavan vastauksia, mikäli se muuttaisi aineiston perusteella tehtyjä johtopäätöksiä.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

FINSCI-hanke, psykologian oppiaine
Assistentinkatu 7, 20014 Turun yliopisto

Sähköposti: finsci@utu.fi

Turun yliopiston tietosuojavastaava

Sähköposti: dpo@utu.fi

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Turun yliopiston henkilötietojen suojaamisen periaatteet (englanniksi) Turun yliopiston sivuilla: https://www.utu.fi/fi/privacy/data-security-description

Linkki tutkimukseen osallistuville lähetettyyn tietosuojailmoitukseen

Osahankkeiden tietosuojailmoitukset

Tiedepääomaa ja tiedettä koskevat uskomukset

Tietosuojaseloste

Tulevaisuuden kansalaisten ja asiantuntijoiden tiedepääoma ja päätöksenteko:
”KidNet – alakoululaistentieteellisen lukutaidon vahvistaminen”

Tietosuojaseloste vuoden 2023 tieteellisen lukutaidon tutkimukseen

Tietosuojaseloste tieteellisen lukutaidon tutkimukseen 11.10.2021

Tietosuojaseloste katseenseurantatutkimukseen 15.11.2021

Neurokognitiiviset tunnusmerkit tieteelliseen näyttöön perustuvassa päätöksenteossa

Tietosuojaseloste

Tieteellinen ajattelu ja päätöksenteko jokapäiväisessä elämässä

Tietosuojaseloste

Suomalainen tiedepääoma ja sen kasvattaminen: Vanhempien tiedepääomakysely

Tietosuojaseloste

Itä-Suomen yliopiston osahankkeen interventiotutkimukset

Tietosuojaseloste 2022