Välkommen till hemsidan för FINSCI: projektet som fostrar finskt vetenskapligt kapital


FINSCI är ett forskningsprojekt, som syftar till att ta reda på det nuvarande tillståndet för det av finska vetenskapliga kapitalet och utveckla sätt att förstärka det.

FINSCI kombinerar forskning från olika discipliner och skapar ny kunskap av de psykologiska, sociala och kulturella faktorerna bakom vetenskapslärande och kunskapsbaserat beslutsfattande, samt hur dessa färdigheter kan främjas.

FINSCIs logo, en leende bläckfisk med en idélampa på pannan

Varför finns FINSCI?

Mängden av kunskap ökar konstant, men samtidigt är det än svårare att inse vilken information man kan lita på. Fenomen och problem som påverkar vår vardag kräver dock att människors uppfattning av vetenskaplig information ökar. Målet med FINSCI är att svara på detta behov.

Förutom att skapa ny information, utvecklar FINSCI-projektet  gemensam vetenskapsverksamhet och interaktion kring vetenskap, vilket i sig själv ökar vetenskapens tillgänglighet. Det här görs tillsammans med projektets samarbetspartner och den finska befolkningen med ändamål att engagera speciellt de grupper, som vanligtvis inte deltar i vetenskaplig växelverkan.

FINSCI är ett samarbetsprojekt mellan Åbo universitet, Östra Finlands universitet, Helsingfors universitet, Heureka och Finlands vetenskapscentra r.f. samt Skope r.f. Forskningsprojektet finansieras av rådet för strategisk forskning (RSF), som är en del av Finlands Akademi. FINSCI tillhör RSF:s LITERACY-program, som söker svar på hur kunskap kan användas kritiskt och konstruktivt för att stödja både individuellt och samhälleligt beslutsfattande och verksamhet.

Vetenskapligt kapital?

Vetenskapligt kapital består av fyra dimensioner: vad människan vet, vad hon tänker, vad hon gör och vem hon känner. Det här reflekterar väl de olika sätt som vetenskap kan vidröra människors liv. 

I FINSCI forskar och utvecklar vi sätt att förbättra finskt vetenskapligt kapital, d.v.s. individens färdigheter att interagera med vetenskap, läsa vetenskap samt att främja interaktion med forskare och kunskap att evaluera information kritiskt, diskutera med individer av motsatt åsikt och berättiga sina egna åsikter. FINSCI-gänget delar alltså tanken, att vetenskap tillhör alla.


FINSCI görs tillsammans

För att kunna forska och öka finskt vetenskapligt kapital behöver vi även dig till forskning och annan verksamhet. Vi hoppas på att kunna nå speciellt de personer som lever i Finland, vilka annars har färre möjligheter att delta i vetenskap och de som inte ser vetenskapsvärlden välkommande. Vi söker alla sorters människor att delta i forskningen. På “Vill du delta?”-sidan finns information om aktiva forskningar som söker deltagare samt frågeformulär, evenemang och kampanjer som du kan delta i.

Vill du delta?

Välkommen med! Vi samlar till en sida med information från alla våra forskningar och evenemang. FINSCI:s forskningar blir översatta till olika språk enligt möjligheter. På evenemang används finska som primärt språk. På samma sida kan du också hitta information om andra finska forskningsprojekt som söker deltagare.

FINSCIs forskningar och evenemang (på finska)

Forskningen i FINSCI

FINSCI har som ändamål att förstå hur vetenskapligt kapital reflekteras i förmågan att förstå och lära sig vetenskaplig kunskap och fatta vardagliga beslut som baserar sig på vetenskaplig kunskap. Forskningen kombinerar synpunkterna från psykologi, kognitiv neurovetenskap, pedagogik och samhällskunskap.

Projektet omfattar en nationell undersökning, som kartlägger det finska vetenskapliga kapital med brett urval. Undersökningen görs tillsammans med alla delprojekt och deltagarna i frågeformulären blir inbjudna till de enskilda undersökningarna som delprojekten görs senare under projektet. Delprojekten presenteras noggrannare nedan.

FINSCI utvecklar och prövar forskningsbaserade sätt av deltagande interaktion, gemenskaplig vetenskapsverksamhet och växelverkan med vetenskap, för att förstärka vetenskapliga kapitalet och vetenskapens tillgänglighet. Speciellt de grupper som aktuellt inte deltar eller nås av vetenskapsverksamhet är i målgruppen.

Resultatens applicering är central i strategiska rådets forskningsprojekt som söker svar till samhällets utmaningar. Också FINSCI har som ändamål att producera nya, effektiva och skalbara verksamhetsmodeller för att förbättra vetenskaplig tillgänglighet, deltagande och jämlikhet.

 1. Hur känslor påverkar inlärning
 2. Neurokognitiva processer i beslutsfattning 
 3. Framtidens medborgarens och expertens vetenskapliga läsförmåga och beslutsfattning  
 4. Barnens vetenskapsläsningsförmåga och föräldrars vetenskapliga kapital
 5. Vetenskapets demokratisering med hjälp av nya sätt att delta
 6. Projektets externa kommunikation och ökandet av finsk vetenskaplig kapital

Delprojekten i FINSCI

Hur känslor påverkar inlärning

Åbo universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, psykologi och logopedi

Delprojektet är intresserat av hur känslor som nyfikenhet och vördnad påverkar människans informationsbearbetning. Forskningen tar reda på hur olika känslomässiga reaktioner påverkar inlärning och hur motsägande information uppfattas, med hjälp av psykofysiska indikatorer. Dessa situationer bär speciellt intresse, i vilka information från olika källor är motsägande och de situationer där informationen är motsägande jämfört med människans tidigare övertygelser. Forskningen görs med barn, unga och vuxna, som även deltar i andra delprojekt i FINSCI.

Johanna Kaakinen

FINSCIs ledare, delprojektets ledare
Åbo universitet

Jag undersöker de psykologiska processer som har att göra med förståelse och inlärning. Jag är speciellt intresserad av hur känslor påverkar läsande, förstående av läsande och tankevandring under läsande. Mitt starkaste kompetensområde är användning av ögonspårning i forskning.

Neurokognitiva processer i beslutsfattning

Helsingfors universitet, Forskarkollegiet och Pedagogiska fakulteten

Delprojektet tar reda på hur vetenskaplig information påverkar vardagligt beslutsfattande och hur känslor, vetenskaplig nyfikenhet och konceptuell förändring påverkar beslutsfattande. En delgrupp av de som deltager i vetenskapskapitalförfrågan inbjuds till forskningar i laboratoriet, i vilka subjektens hjärnvågor (EEG) och ögonspårning mäts i beslutsfattningssituationer. För övrigt görs experiment i samband med vetenskapsevenemang, till exempel i vetenskapscentrum Heureka.

Jaana Simola

Delprojektets ledare
Docent i kognitiv neurovetenskap
Helsingfors universitet
puhelinnumero

Jag undersöker uppmärksamhet och prestanda i olika slags uppgifter som kräver uppmärksamhet. Jag är intresserad av situationer, i vilka uppmärksamhet lossnar från yttre stimuli och börjar vandra i de egna tankarna. Jag är också intresserad av faktorer som påverkar individuell och spontan hjärnaktivitet under vila.

Framtidens medborgarens och expertens vetenskapliga läsförmåga och beslutsfattning

Åbo universitet, Pedagogiska fakulteten, CERLI

Delprojektet forskar om inlärningen av komplexa naturvetenskapliga fenomen och vardagligt beslutsfattande som baserar sig på vetenskaplig information. Med hjälp av undervisningsexperiment stöds elever i olika åldrar från grundskolan till gymnasiet i att utveckla sina kunskaper att läsa vetenskap. Universitetselever tas med i forskningen, i vilken vetenskapskapitalets, vetenskapsläsningsförmågan och agenturens förändring följs under studietiden. Länkar mellan vetenskapskapitalet, vetenskapsläsningsförmågan och beslutsfattning undersöks i alla åldersgrupper. Delprojektet har en mångvetenskaplig synpunkt.

Mirjamaija Mikkilä-Erdmann

FINSCIs biträdande ledare, delprojektets ledare
Åbo universitet
twitter

Jag undersöker undervisning av komplexa fenomen från synpunkten av konceptuell förändring. Med konceptuell förändring menas när människan förändrar sitt tankesätt radikalt mot den vetenskapliga åsikten och börjar se världen på ett annat sätt. Jag är intresserad av förståendets processer och av hur undervisningsexperiment och texter stöder elever i olika ålder och med olika bakgrund för att utveckla vetenskapsläsningsförmågan.

Barnens vetenskapsläsningsförmåga och föräldrars vetenskapskapital

Östra Finlands universitet, Filosofiska fakulteten

Delprojektet kartlägger hur grundskoleålders barns föräldrar uppfattar vetenskapen och vetenskapens betydelse och stödet de ger till barnens vetenskapsutbildning. Till elever i klasserna 2-3 planeras och utförs interventioner i klassrummet för att utveckla vetenskapskapitalet. Också de fysiologiska och kognitiva faktorer som ligger bakom barnens beslutfattningsprocesser inför vardagliga problem, som har att göra med t.ex. vatten, energi och näring, utforskas.

Sari Havu-Nuutinen

Delprojektets ledare
Professor i pedagogik
Östra Finlands universite
twitter

Jag forskar speciellt om förskole- och dagiselevers inlärning av naturvetenskap. Min forskning är speciellt fokuserad på området av konceptuell förändring.

Vetenskapets demokratisering med hjälp av nya sätt att delta

Vetenskapscentrum Heureka och Finlands vetenskapscentra r.f.

Delprojektet kartlägger Heurekas och andra finska vetenskapscenters besökares vetenskapskapital och motivationer för inlärning i informella inlärningsmiljöer. Speciellt är delprojektet intresserat av de grupper som aktuellt inte nås av vetenskapscentren och hinder för deras deltagande. Med deltagande designprocesser planerar och prövar delprojektet nya engageringssätt med de lokala samfunden med hjälp av information som produceras av andra delprojekt i FINSCI.

Johanna Enqvist

Delprojektets ledare
Finlands vetenskapscentra rf och Heureka
twitter

Jag driver Heurekas och Finlands vetenskapscentra rf:s delprojekt, som ingår i  FINSCI-projektet. Vi bedriver forskning och utveckling av inklusivt arbete på olika vetenskapscentrum. I projekten deltar sakkunniga fråm flera vetenskapscentrum och vetenskapsområden. Vi genomför experiment och organiserar sammankomster som är speciellt riktade till unga. Vår målsättning är att inspirera deltagarna till reflektion över sitt eget förhållande till vetenskap, kunskap och vetande.

Projektets externa kommunikation och ökandet av finsk vetenskapskapital

Skope rf.

Delprojektet svarar för externa kommunikationen för hela projektet och ordnar olika kampanjer och evenemang t.ex. för att förbättra igenkännandet av finska forskare. Delprojektet strävar också efter att hitta de grupper som blir utanför vetenskaplig kommunikation och kartlägga hinder för deltagande samt att utveckla vetenskaplig kommunikation till att vara lättare tillgänglig och deltagande med hjälp av responsen från dessa tidigare oidentifierbara grupper.

Katri Saarikivi

Projektets interaktionsledare
Skope ry; Helsinfors universitet
puhelinnumero

Jag har forskat om aktionskontrollens hjärnprocesser och uppmärksamhetskunskapers utveckling samt empati, samarbete och delad problemlösning. I FINSCI forskar jag om hur vördnad, nyfikenhet och vetenskapsnyfikenhet påverkar inlärning och beslutsfattande.


FINSCI-forskningskonsortiets partner

 1. Åbo universitet
 2. Helsingfors universitet
 3. Östra Finlands universitet
 4. Heureka och Finlands vetenskapcentra r.f.
 5. Skope r.f.

Projektets nätverkspartner

Rådgivare