FINSCIn osahankkeet

FINSCIssä on viisi osahanketta, jotka tuottavat tietoa tiedepääoman eri osa-alueista. Ne kehittävät myös uusia menetelmiä, joilla voidaan parantaa tieteellistä lukutaitoa ja tieteen mukaanottavuutta. Tutkimustyöryhmät tekevät keskenään jatkuvaa yhteistyötä, ja tutkimuksen lisäksi hankkeella on oma vuorovaikutustyöryhmänsä. Alla on lyhyet osahankkeiden esittelyt, joista kustakin saa lisätietoja osahankkeen vetäjältä.

  1. Tunteet ja tiedon ymmärtäminen
  2. Neurokognitiiviset prosessit päätöksenteossa  
  3. Tulevaisuuden kansalaisten ja asiantuntijoiden tieteellinen lukutaito ja päätöksenteko
  4. Vanhempien tiedepääoma ja lasten tiedelukutaito
  5. Tieteen demokratisointi uudenlaisen osallistamisen keinoin
  6. Projektin ulkoinen viestintä ja suomalaisen tiedepääoman lisääminen

Tunteet ja tiedon ymmärtäminen

Osahanke 1

Turun yliopisto, psykologian ja logopedian laitos 

FINSCI-hankkeen johtaja on dosentti Johanna Kaakinen, joka vastaa konsortion kokonaisuuden toiminnasta. Hän johtaa myös Turun yliopiston osahanketta, jonka mielenkiinnon kohteena on tunteiden, kuten uteliaisuuden ja ällistyksen, vaikutus ihmisten tiedonkäsittelyyn. Tutkimuksissa selvitetään erilaisten tunnereaktioiden vaikutusta ristiriitaisen tiedon ymmärtämiseen ja oppimiseen. Tarkastelun kohteena ovat tilanteet, joissa eri lähteistä peräisin oleva tieto on keskenään ristiriitaista tai joissa tieto on ristiriidassa ihmisen omien aiempien uskomusten kanssa. Tutkimukset toteutetaan Turku EyeLabsin silmänliikelaitteistoilla, ja niissä hyödynnetään useita erilaisia psykofysiologisia mittausmenetelmiä. Tutkittavat ovat lapsia, nuoria ja aikuisia, jotka osallistuvat myös konsortion muihin osahankkeisiin.

Osahankkeen tutkijat

Johanna Kaakinen

Hankkeen johtaja
Turun yliopisto

Tutkin asioiden ymmärtämiseen ja oppimiseen liittyviä psykologisia prosesseja. Erityisesti minua kiinnostaa se, miten tunteet vaikuttavat lukemiseen, luetun ymmärtämiseen ja ajatuksen harhailuun lukemisen aikana. Erityisosaamistani on katseenseuranta-menetelmän soveltaminen tutkimuksessa. FINSCIssä selvitän ällistyksen luonnetta ja yleisemmin tunteiden, kuten uteliaisuuden, merkitystä ristiriitaisen tiedon ymmärtämisessä.

Daria Pritup

Hankekoordinaattori
Turun yliopisto

Olen humanisti henkeen ja vereen. Minua kiinnostaa kaikki, mikä liittyy ihmisyyteen ja ihmisten sisäiseen maailmaan, käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen, ja olen tutkinut kulttuuri-, kieli- ja identiteettikysymyksiä sekä yksilön että yhteisön tasolla. FINSCIn projektikoordinaattorina olen vastuussa konsortion sisäisestä viestinnästä sekä raportoinnista STN:lle yhdessä konsortion johtajan kanssa.

Anna Kautto

Tutkija
Turun yliopisto
sähköposti
puhelinnumero

Tutkin kieltä oppimisen kohteena ja välineenä ja sitä, miten kielelliset taidot ovat yhteydessä ei-kielelliseen tiedonkäsittelyyn ja kokemuksiin. FINSCIssä työtehtäväni liittyvät erityisesti EEG-aineistojen koostamiseen ja analysointiin. Ihmisten lisäksi näen tietokoneet tärkeinä työkavereinani. Teen mielelläni töitä tilastollisten mallien, koneoppimisen ja ohjelmoinnin parissa.

Henri Olkoniemi

Tutkija
Turun yliopisto
puhelinnumero

Kiinnostukseni on painottunut kielen – erityisesti kuvaannollisen kielen – ymmärtämistä koskevaan tutkimukseen. Pohdin myös, mitkä lukijaan liittyvät tekijät vaikuttavat luetun ymmärtämiseen. Tutkimuksessani sovellan menetelmänä katseenseurantaa. FINSCIssä olen mukana selvittämässä, miten ristiriitainen tieto ja omat uskomukset vaikuttavat tiedon sisäistämiseen lukiessa.

Kaisa Elovaara

Tutkija
Turun yliopisto
twitter
puhelinnumero

Olen väitöskirjaani aloitteleva ja eri tienteenaloja yhdistelevä tutkijanalku. Taustani on sosiologiassa ja kognitiotieteessä, jotka molemmat ovat ihmistä ja ihmisen käyttäytymistä tarkastelevia tieteenaloja. FINSCIssä tutkin tiedeasenteiden ja pseudotiedeuskomusten rakentumista, eli kognitiivisia ja sosiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat näiden muodostumiseen.

Marko Lähteenmäki

Projektitutkija
Turun yliopisto
twitter

Tutkimukselliset kiinnostuksen kohteeni ovat suuntautuneet eri teemojen pohjalta perheisiin, lapsiin ja nuoriin. Olen tutkinut mm. pikkulapsiperheiden tukiverkostoja ja tuen lähteitä erityisesti isäksi tulleiden näkökulmasta. FINSCIssä minua kiinnostaa selvittää, millaisia tiedepääomaprofiililtaan latentteja ryhmiä on löydettävissä. Tämän lisäksi tarkastelen tiedepääoman mahdollisia kytköksiä perhetaustoihin.

Oksana Kanerva

Tutkija
Turun yliopisto
sähköposti
twitter
puhelinnumero

Tutkimusaiheeni koskee tiettyjä episteemisiä tunteita, kuten hämmästysvaikutusta ja sitä, miten se tehostaa tieteellisen tiedon oppimista. Siinä keskitytään myös hämmästysvaikutuksen rooliin edistettäessä osallistumista tieteeseen liittyvään toimintaan epävirallisissa ympäristöissä, kuten tiedemuseoissa. Lisäksi tutkitaan, voidaanko hämmästysvaikutuksella saada tiedemuseoiden kävijät kiinnostumaan näyttelyiden aihepiireistä.

Otto Mäki

Projektitutkija
Turun yliopisto
twitter
puhelinnumero

Olen Turun yliopiston Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelmassa. Tutkin erilaisia menetelmiä suomalaisten rokotusmyönteisyyden lisäämiseksi, ja keskityn erityisesti influenssa- ja koronarokotteisiin. FINSCIssä tutkin, minkälaisia tunnereaktioita ihmisille syntyy, kun heille esitetään ristiriitaista tietoa rokotteiden tehokkuudesta ja turvallisuudesta.

Tuomo Häikiö

Tutkija
Turun yliopisto

Suurimman kiinnostuksen kohteenani ovat lukemisen aikaiset psykologiset prosessit. Pääasiallisesti olen tutkinut alakouluikäisten lasten lukemisen kehitystä ja hyödyntänyt siinä katseenseurantaa. FINSCIssä tutkin ristiriitaisen tiedon ja omien uskomusten vaikutusta lukemiseen ja tiedon sisäistämiseen.

Neurokognitiiviset prosessit päätöksenteossa  

Osahanke 2

Helsingin yliopisto, kasvatustieteiden osasto, neurotieteen tutkimuskeskus 

Helsingin yliopiston osahanketta johtaa yliopistotutkija, dosentti Jaana Simola, jonka tutkimusryhmän on tarkoitus selvittää, miten tieteellinen tieto vaikuttaa arkielämän päätöksiin ja miten tunteet, tiedeuteliaisuus ja käsitteellinen muutos vaikuttavat päätöksentekoon. Myös Helsingin yliopistossa toteutetaan laaja tiedepääomaan liittyvä kyselytutkimus. Tähän kyselyyn osallistuneista osa kutsutaan laboratoriotutkimuksiin, joissa mitataan koehenkilöiden aivosähkökäyrää (EEG) sekä silmänliikkeitä päätöksentekotilanteissa. Lisäksi toteutetaan koeasetelmia tiedetapahtumien yhteydessä, esimerkiksi tiedekeskus Heurekassa. 

Tutkimusryhmä tuo FINSCI-hankkeeseen sekä sisällöllistä että menetelmällistä osaamista oppimisen ja päätöksenteon neurokognitiivisten prosessien selvittämiseksi.

Osahankkeen tutkijat

Jaana Simola

Osahankkeen johtaja
Helsingin yliopisto
puhelinnumero

Tutkimusalaani on kognitiivinen neurotiede ja kognitiivinen psykologia. Tutkin tarkkaavaisuuden ja suorituskyvyn vaihteluja erilaisissa tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. Olen kiinnostunut tilanteista, joissa tarkkaavaisuus irtautuu ulkoisista ärsykkeistä ja lähtee harhailemaan omiin ajatuksiin. Lisäksi olen kiinnostunut tekijöistä, jotka vaikuttavat yksilölliseen ja spontaaniin aivoaktiivisuuteen lepotilan aikana. Käytän tutkimuksissani aivosähkökäyrä- ja magneettikäyrämittauksia (EEG ja MEG) sekä pupillin koon ja silmänliikkeiden mittausta.

Caitlin Dawson

Tutkija
Helsingin yliopisto
puhelinnumero

Valmistuin psykologian tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2017. Väitöstutkimukseni  aiheena oli aivojen plastisuus musiikki- ja kielikokemuksissa. Sen jälkeen olen tehnyt töitä musiikin ja kielen parissa autismin kirjon ihmisten kanssa sekä digitaalisen oppimisen parissa korkeakoulutuksessa. Tutkimukselliset kiinnostuksen kohteeni ovat oppimisen neurokognitiiviset mekanismit sekä koulutuksen ja taiteiden vaikutus yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Hanna Julku

Väitöskirjatutkija
Helsingin yliopisto
twitter
puhelinnumero

Teen väitöskirjatutkimusta Aivot ja mieli -tohtoriohjelmassa. Tutkin päätöksentekoon liittyviä kognitiivisia tekijöitä aikuisilla ja lapsilla. Tutkimuksissa käytän erilaisista kyselyistä ja tehtävistä saatavaa aineistoa, vastaajilta mitattua aivosähkökäyrää sekä silmänliike- ja pupilliaineistoa.

Tulevaisuuden kansalaisten ja asiantuntijoiden tieteellinen lukutaito ja päätöksenteko

Osahanke 3  

Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, opettajankoulutuslaitos sekä oppimisen ja opetuksen tutkimuskeskus (CERLI)

Turun yliopiston OKL:n osahanketta johtaa kasvatustieteen professori ja FINSCIn varajohtaja Mirjamaija Mikkilä-Erdmann. Yhteistyössä muiden osahankkeiden kanssa tutkimusryhmä tekee laajan kyselytutkimuksen (N = 1300), jossa selvitetään lasten, nuorten ja aikuisten tiedepääomaa, käsitteellistä tietoa, uskomuksia ja toimijuutta. Tutkimusryhmä vastaa myös interventiotutkimuksesta lapsilla ja nuorilla (N = 520) sekä yliopisto-opiskelijoilla (N = 60). Lasten ja nuorten osalta on tarkoitus tukea tieteellistä lukutaitoa ja tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa nettiympäristössä. Yliopisto-opiskelijoiden kohdalla taas seurataan tiedepääoman, tieteellisen lukutaidon ja toimijuuden muuttumista opiskeluaikana.

Tämä osahanke tuo FINSCIin tärkeän teoreettisen ja metodisen lisän käsitteellisesti monimutkaisten ilmiöiden oppimisen sekä oppimiseen liittyvän toimijuuden tutkimuksesta.

Osahankkeen tutkijat

Mirjamaija Mikkilä-Erdmann

Hankkeen varajohtaja
Turun yliopisto
twitter

Tutkin monimutkaisten ilmiöiden oppimista ja opettamista käsitteellisen muutoksen näkökulmasta. Käsitteellinen muutos tarkoittaa prosessia, jossa ihminen muokkaa ajatteluaan radikaalisti kohti tieteellistä näkemystä ja alkaa nähdä maailman jopa ällistyttävän uudella tavalla. Olen kiinnostunut ymmärtämisen prosesseista ja siitä, miten törmäyttävät tekstit ja opetuskokeilut tukevat eri-ikäisiä ja eri lähtökohdista tulevia oppijoita hankkimaan tiedepääomaa. Johdan myös CERLIä – Oppimisen ja Opettamisentutkimuskeskusta.

Teija Koskela

Tutkija
Turun yliopisto

Tutkimusalaani ovat kouluyhteisöjen osallisuus, toimijuus ja käytänteet inklusiivisen kasvatuksen viitekehyksessä. Jonkin verran olen tutkinut myös oppimisympäristöjä. Keskeisiä kohderyhmiä ovat opettajat, opettajaopiskelijat ja oppilaiden vanhemmat. FINSCI-tutkimuksessa minua kiinnostaa tiedepääoma, sen jakautuminen ja tiedepääoman kehittymisen tukeminen koulukontekstissa. Myös kysymykset tiedepääoman rakentumisesta ja merkityksistä aikuisiän päätöksiin ja toimijuuteen kuuluvat tutkimusintresseihini.

Anni Vidbäck

Projektitutkija
Turun yliopisto
twitter
puhelinnumero

Tutkin Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella eri ikäisten tieteellistä lukutaitoa ja tieteellisen lukutaidon vahvistamista. Olen kiinnostunut erityisesti siitä, miten opettajia voidaan tukea tieteellisen lukutaidon opettamisessa ja ohjaamisessa.

Erkki Anto

Projektitutkija
Turun yliopisto
twitter

Heli Kallio

Tutkija
Turun yliopisto
puhelinnumero

Tutkimusalaani ovat oppimaan oppimiseen liittyvät ilmiöt sekä oppilaan että opettajan näkökulmasta. Erityisen kiinnostuksen kohteena on tutkimus, joka kohdistuu opettajien antamaan tukeen oppilaiden metakognitiivisessa tietoisuudessa ja siihen, kuinka opettajat vastaavat tällä hetkellä 2000-luvun taitojen, kuten elinikäisen oppimisen, haasteisiin. Metakognitiivisen tietoisuuden lisääminen ei sisällä vain taitojen ja tiedon hankkimista, vaan siihen sisältyy myös kasvaminen ihmisenä tunnistamalla omat oppimisen vahvuudet ja laajentamalla itsetuntemusta. FINSCIn osahankkeen tutkimuskohteena jatkuvaa päivitystä ja oman oppimisen tarkastelua vaativat tieteellisen lukutaidon ja toimijuuden taidot ovat mielestäni siksi kiinteästi yhteydessä elinikäiseen oppimiseen ja yksilön metakognitiiviseen tietoisuuteen.

Mirva Heikkilä

Tutkija
Turun yliopisto

Tutkimusalaani ovat korkeakoulutuksen ja työelämän väliset yhteydet. Laajasti ottaen olen kiinnostunut aikuisena kasvamisesta ja oppimisesta. Kasvatustieteen väitöskirjani käsitteli opettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien toimijuuden kokemuksia, kun he sovittavat yhteen teoriaa ja käytäntöä. FINSCIssä tutkin tulevaisuuden asiantuntijoiden tiedelukutaitoa ja toimijuutta sekä aikuisväestön uskomuksia tiedosta ja tietämisestä. Tutkimustyön lisäksi opetan tulevia opettajia ja koordinoin Oppimisen ja opetuksen tutkimuskeskus CERLIä. Toimin myös tiedottajana Aikuiskasvatuksen tutkimusseurassa.

Tuike Iiskala

Tutkija
Turun yliopisto
puhelinnumero

Tutkin oppimaan oppimiseen liittyviä prosesseja yksilön ja yhteisö yhteisöllisen oppimisen näkökulmista. Tutkimukseni kohteena on erityisesti metakognitio, jota tyypillisesti pidetään taitavan oppimisen yhtenä tunnuspiirteenä. Parhaillaan tutkin videoanalyysillä metakognitiota oppimisen vuorovaikutusprosesseissa. Olen mukana myös Oppimisen ja opetuksen tutkimuskeskuksen CERLIn tutkimusryhmissä, ja olen Oppiminen vuorovaikutuksessa -tutkimusryhmän yhteyshenkilö.

Vanhempien tiedepääoma ja lasten tiedelukutaito  

Osahanke 4

Itä-Suomen yliopisto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Itä-Suomen yliopiston osahankkeen johtaja on kasvatustieteen professori Sari Havu-Nuutinen. Hänen tutkimusryhmänsä keskittyy erityisesti lasten ja heidän vanhempiensa tiedepääoman selvittämiseen ja kehittämiseen kouluissa. Tutkimusryhmän tavoitteena on kartoittaa peruskouluikäisten lasten vanhempien käsityksiä tieteestä ja tieteen merkityksestä sekä heidän antamaansa tukea lastensa tiedekasvatukseen. 

Toisena tavoitteena on toteuttaa 2.–3. luokan oppilaille luokkahuoneinterventioita tiedepääoman kehittämiseksi ja selvittää lasten päätöksentekoprosesseja ohjaavia fysiologisia ja kognitiivisia tekijöitä arkipäiväisten ongelmien ratkaisemisessa, jotka liittyvät mm. vettä, energiaa ja ravintoa koskeviin kysymyksiin.

Ryhmä suunnittelee, pilotoi ja toteuttaa yhteistyössä muiden osahankkeiden kanssa vanhempien/huoltajien tiedepääomakyselyn sekä koulujen interventiot. Tämän tutkimusryhmän vahvuus on erityisesti alkuopetuksen ja luonnontieteiden opetuksen tuntemus sekä ymmärrys erilaisista ja inklusiivista oppimisympäristöistä.

Tutkimusryhmä tuo FINSCI-hankkeeseen sekä sisällöllistä että menetelmällistä osaamista oppimisen ja päätöksenteon neurokognitiivisten prosessien selvittämiseksi.

Osahankkeen tutkijat

Sari Havu-Nuutinen

Osahankkeen johtaja
Itä-Suomen yliopisto
twitter

Tarkastelen erityisesti esi- ja  alkuopetusikäisten lasten luonnontieteen opetus- ja oppimisprosesseja. Tutkimuksessani keskityn erityisesti tutkimuksellisen työskentelyn ja käsitteellisen muutoksen alueille. Tässä hankkeessa tarkastelen tiedepääomaa vanhempien näkökulmasta. Lisäksi olen mukana selvittämässä, miten alakouluikäisten tiedepääomaa voidaan lisätä.

Ella Suortti

Projektitutkija
Itä-Suomen yliopisto
sähköposti
twitter
puhelinnumero

Olen luokanopettaja Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu Tulliportin Normaalikoulussa. Jatko-opiskelijana keskityn tutkimuksessani vanhempien ja lasten tiedepääoman selvittämiseen ja edistämiseen, mikä on kiinnostukseni kohde myös tässä FINSCI-hankkeessa.

Katariina Waltzer

Tutkija
Itä-Suomen yliopisto
sähköposti
twitter
puhelinnumero

Olen erityispedagogiikan yliopisto-opettaja. Tutkimustyöni liittyy oppimisympäristöjen kehittämiseen, pedagogiikkaan ja tiedeoppimiseen varhaiskasvatuksessa. Erityispedagoginen kiinnostuksen kohteeni on koulutuspolulta syrjäytyminen ja hyvinvointi. FINSCIssä olen erityisen kiinnostunut tarkastelemaan inklusiivisia ja esteettömiä oppimisen tapoja ja ympäristöjä, jotka soveltuvat mahdollisimman monenlaisille oppijoille.

Sini Kontkanen

Tutkija
Itä-Suomen yliopisto
sähköposti
puhelinnumero

Tutkimukseni liittyy opettajien ja opettajaopiskelijoiden ammatilliseen kehittymiseen ja osaamiseen teknologispedagogisen sisältötiedon näkökulmasta. Lisäksi olen perehtynyt esi- ja alkuopetusikäisten digitaalisten taitojen kehittymiseen sekä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön eri konteksteissa. FINSCIssä vastaan erityisesti alkuopetusikäisten koulussa toteutettavien tiedekokeilujen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Sirpa Kärkkäinen

Tutkija
Itä-Suomen yliopisto
twitter

Olen toiminut opettajankouluttajana yli 20 vuotta Itä-Suomen yliopistossa. Opetan biologian, maantieteen ja ympäristökasvatuksen/kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen pedagogiikkaa. Olen ollut tutkijana mukana useissa kansainvälisissä ja kansallisissa luonnontieteiden opetukseen tai ympäristökasvatukseen liittyvissä hankkeissa, ja olen biologian didaktiikan dosentti Helsingin yliopistossa. FINSCIssä erityistehtäväni on osallistua teoreettisen viitekehyksen ja mittareiden laatimiseen opettajankoulutuksen käyttöön.

Tieteen demokratisointi uudenlaisen osallistamisen keinoin  

Osahanke 5

Tiedekeskus Heureka ja Suomen tiedekeskukset ry

Heureka on vuodesta 1989 tarjonnut yleisölleen oivaltamisen iloa tutkimukseen ja tieteeseen perustuen. Heureka on panostanut tieteen popularisointiin, tiedeviestintään, tiedekasvatukseen ja tieteellisen lukutaidon kasvattamiseen, jotta tieteestä kiinnostuneet voisivat ymmärtää ja arvioida tieteellistä tietoa.

Tiedepääoman uusi näkökulma luo tarpeen selvittää, mikä yleisölle itselleen on tärkeää ja kiinnostavaa. Tämä koskee etenkin tahoja, joiden kiinnostus tieteeseen on toistaiseksi ollut vähäistä. Työryhmän haaste on alkuun selvittää suomalaisen tiedepääoman jakautumista ja tunnistaa kohderyhmät, joita Heureka ei toistaiseksi ole tavoittanut. Näiden kohderyhmien kanssa on tarkoitus konkreettisesti paneutua siihen, mikä olisi heidän näkökulmastaan merkityksellistä tieteen saralla.

Projektin myötä Heureka haluaa osallistaa ihmisiä, tehdä kokijoista tekijöitä, kehittää tutkimusta yhdessä suomalaisten kanssa ja luoda kansalaistiedettä. Viime kädessä yleisö saa hankkeen myötä itse päättää, mikä heille on tärkeää, kiinnostavaa ja merkityksellistä, eli runoilija Pentti Saarikosken sanoin ”jokaisella on tämänsä”.

Osahankkeen tutkijat

Johanna Enqvist

Osahankkeen johtaja 2023–26
Heureka ja Suomen tiedekeskukset ry
twitter

Vedän Heurekan ja Suomen tiedekeskukset ry:n yhteistä työpakettia FINSCI-hankkeen toisella kaudella 2023–26. Jatkamme mukaanottavan tiedekeskustyön tutkimusta ja kehittämistä yhdessä tiedekeskusten monialaisten ammattilaisten kanssa. Toteutamme erityisesti nuorille suunnattuja kokeiluja ja kohtaamisia, joiden toivomme innostavan osallistujia pohtimaan omaa suhdettaan tieteeseen, tietoon ja tietämiseen.

Kaisa Torkkeli

Tutkija ja hankevastaava tutkimuksen ja kokeilujen käytännön toteutuksessa
Heureka
puhelinnumero

FINSCI-hankkeessa pyrin tunnistamaan yhteiskehittämisen keinoin, mikä tieteessä, sen menetelmissä ja ilmiöissä voisi kiinnostaa, innostaa ja koskettaa tiedekeskuksissa aliedustettuja yleisöjä. Tavoitteena on siis kehittää tiedekeskustyöhön soveltuvia yhteiskehittämisen toimintamalleja yhteistyössä erilaisten yleisöjen kanssa. Samalla luodaan ymmärrystä siitä, millaisia mahdollisuuksia tiedekeskuksilla on suomalaisten tiedepääoman kartuttamisessa.

Mikko Myllykoski

Tutkija
Heureka
puhelinnumero

Olen moniaistisen tiedeviestinnän ammattilainen tiedekeskus Heurekassa. FINSCIssä luon valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä tiedekeskusalan että uudenlaisten strategisten yhteistyökumppanien kanssa. Tavoitteeni on ymmärtää, kuinka tieteen maailma voisi inspiroida ja koskettaa yhä useampien ihmisten elämää sen eri vaiheissa. Pyrin tunnistamaan ja kontaktoimaan uusia yleisöjä, rakentamaan dialogia ja yhdessä heidän kanssaan luomaan merkityksellistä yhteistyötä tiedepääoman kartuttamiseksi.

Tapio Koivu

Osahankkeen johtaja 2020–23, konsortion ohjausryhmän jäsen
Heureka

Päätyöni on Oulun yliopistolla, mutta tässä hankkeessa teen hommia Heurekalle. Roolini on pohtia tiedekeskusten uusia toimintamalleja, jotka hyödyntävät FINSCIn tutkimuslöydöksiä. Kokeilut ovat tärkeitä, jotta toimintamalleja voidaan uudistaa tutkimuksen löydösten pohjalta. Kokeiluissa syntyvät havainnot taasen tuottavat uutta tietoa, jota analysoida. Tiedekeskusten rooli on mahdollistaa kokeilujen tekeminen.

Projektin ulkoinen viestintä ja suomalaisen tiedepääoman lisääminen  

Osahanke 6

Skope ry

Skope haluaa lisätä tieteellisen tiedon saavutettavuutta ja demokratisoida tieteellistä menetelmää Suomessa. FINSCI-hankkeen vuorovaikutusosuuden johtaja on tutkija Katri Saarikivi, joka yhdessä työryhmänsä kanssa vastaa tutkijayhteisön sisäisestä vuorovaikutuksesta ja tiedottaa hankkeen tuloksista Suomen kansalaisille, järjestöille, ammattilaisryhmille ja yhteistyökumppaneille.

Skope järjestää erilaisia kampanjoita, tapahtumia ja tempauksia, joiden tavoite on herättää ihmisten tiedeuteliaisuus ja kokemus siitä, että tieteellinen tieto kuuluu kaikille. Esimerkiksi vuosittaisessa FINSCI-hack -tapahtumassa osallistujat laitetaan tieteen keinoin etsimään ratkaisuja erilaisiin jokapäiväisiin ongelmiin. Skope hakeutuu myös aktiivisesti vuorovaikutukseen eri taustoista tulevien ihmisten kanssa ja pyrkii löytämään tällä hetkellä tiedeviestinnän ulkopuolelle jäävät ryhmät. Skopen tavoitteena on kehittää tiedeviestintää helpommin lähestyttäväksi ja osallistavaksi sekä kartoittaa tähän liittyviä mahdollisia esteitä.

Osahankkeen tutkijat

Katri Saarikivi

Vuorovaikutusvastaava
Skope ry, Helsingin yliopisto
puhelinnumero

Olen tutkinut toiminnanohjauksen aivoperustaa ja tarkkaavuustaitojen kehittymistä sekä empatiaa, yhteistyötä ja jaettua ongelmanratkaisua. FINSCIssä teen tutkimusta ällistyksen, uteliaisuuden sekä tiedeuteliaisuuden vaikutuksesta oppimiseen ja päätöksentekoon.

Nanouk Bakkum

Some-tuottaja
Helsingin yliopisto
twitter
puhelinnumero

Olen psykologian opiskelija Helsingin yliopistolta. FINSCIssä vastaan erityisesti sosiaalisen median sisällön tuottamisesta. On ilo olla mukana näin mahtavassa porukassa ja vieläpä tärkeän asian äärellä!

Ossi Pirkonen

Graafinen suunnittelija
Skope ry
sähköposti
puhelinnumero

Olen helsinkiläinen monessa sopassa keitetty kuvittaja ja graafinen suunnittelija. Valmistuin Lahden Muotoiluinstituutista vuonna 2005. Minulla on kokemusta mainosalasta, pelialasta ja animaatioalasta. Teen myös seinämaalauksia ja taidetta. Olen perustanut kavereitteni kanssa (nyt jo edesmenneen) visuaalisen alan yhteisö Pingstaten vuonna 2001. Sivusto oli olemassa 17 vuotta. Tykkään matkustella, piirtää, pyöräillä ja maalata.

Saara Rastio

Tiedeviestijä
Skope ry
twitter

Teen FINSCIssä parhaani, jotta suomalaiset saavat tietoa tästä hankkeesta ja mahdollisuuden osallistua tutkimukseen. Osallistun myös tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen.

Valtteri Wikström

Tutkija
Skope ry, Helsingin yliopisto
twitter
puhelinnumero

Pohdin vuorovaikutukseen ja oppimiseen liittyviä ilmiöitä, kuten tunteita, ihmistenvälistä tahdistumista ja empatiaa. FINSCIssä kehitän menetelmiä saada aikaan ällistyksen tunteita, ja tutkin ällistyksen vaikutusta ajatteluun ja oppimiseen. Lisäksi teen töitä hackathonien ja viestinnän parissa.

Mari Falcon

Tutkija (2020–2023)
Skope ry, Helsingin yliopisto
puhelinnumero

Tutkin erityisesti luottamuksen ja empatian taustalla olevia aivomekanismeja erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Kognitiotieteilijänä hyödynnän tutkimuksessani muun muassa aivokuvantamista ja erilaisia kokeita, joiden avulla mitataan ihmisten ajattelua ja käyttäytymistä. FINSCIssä osallistun hankkeeseen sisältyvän vuorovaikutustoiminnan ja tapahtumien suunnitteluun sekä käytännön toteuttamiseen.

Milla Karvonen

Tiedeviestintä (2020–2023)
Skope ry
puhelinnumero

Olen luonnontieteilijätaustainen, tutkimustakin tehnyt tiedeviestinnän ammattilainen, joka luisuu ajoittain myös kulttuurituotannon puolelle. Minua kiinnostaa mm. tiedeviestinnän vaikuttavuuden tutkimus ja parantaminen sekä uudenlaiset tavat viestiä tieteestä mitä erilaisimmille kohderyhmille. FINSCIssä toimin vuorovaikutukseen ja ulkoiseen viestintään liittyvissä tehtävissä.

Silja Martikainen

Tutkija (2020–2023)
Skope ry, Helsingin yliopisto
puhelinnumero

Olen tutkijana perehtynyt kehityspsykologiaan. Tällä hetkellä teen tutkimusta, jonka keskiössä on tietokonevälitteinen vuorovaikutus, empatia ja luottamus. FINSCIssä osallistun tiedeuteliaisuuteen liittyvän tutkimuksen tekemiseen. Olen myös mukana tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä.